` ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری

ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری

دانشپذیر گرامی شما توسط این صفحه می توانید درخواست صدور گواهینامه ترجمه شده را ثبت نمایید.

ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری با مهر دادگستری

 

  • نام گواهینامه : گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت جمهوری اسلامی ایران
  • مرجع صادرکننده گواهینامه ترجمه شده دادگستری : مرکز آموزش عالی آزاد فن پردازان +دارلترجمه رسمی +با مهر دادگستری
  • درباره مرجع صادر کننده گواهینامه ترجمه شده دادگستری : موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شمـاره 22/6074 مورخ 1388/04/14 در شهـر تهـران به ثبت رسـید و شروع به فعالیت نمود.
  • گواهینامه های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان از درجه اعتبار بالایی برخوردار می باشد تا جاییکه این گواهینامه ها با ترجمه دادگستری ارائه گردیده و به دانش پذیران اعطا می گردد.
  • ترجمه رسمی گواهینامه برای امور مهاجرت بسیار کاربردی و مورد استفاده می باشد و اکثر کشورهای دنیا این نوع گواهینامه را به عنوان امتیاز محسوب می کنند
  • ترجمه رسمی برای گواهینامه فارسی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان و ریزنمرات مرکز قابل ارائه می باشد.
  •  نحوه استعلام گواهینامه ترجمه شده دادگستری : استعلام گواهینامه پایان دوره آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به دو طریق امکان پذیر می باشد
  • استعلام آنلاین از طریق وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان : با ورود به سایت مرکز و کلیک بر روی بخش استعلام آنلاین گواهینامه ها ،صفحه ای را مشاهده می کنید که با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات  دانش پذیر به همراه عکس ایشان مشاهده می گردد.
  • استعلام به صورت مکتوب : در صورتیکه دانش پذیر برای تایید گواهینامه از سمت مرکز نیاز به استعلام مکتوب داشته باشد میتواند پس از دریافت گواهینامه نامه ،استعلام مکتوب درخواست دهد که استعلام مکتوب طی یک نامه با مهر و امضا رسمی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان برای ایشان صادر می گردد.

ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری برای دوره های زیر صادر می گردد: