مدیریت حسابرسی

مدیریت حسابرسی


یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغلی که وجود دارد و می تواند به تامین سلامت اقتصادی یک کشور بپردازد، حسابرسی است. دوره حسابرسی نیز بر پایه این هدف بنا شده تا افراد علاقه مند و آن هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بتوانند برای کسب دانش و مهارت های روز حسابرسی در دوره حسابرسی شرکت کنند. یکی از مهم ترین دلایلی که موجب شده موسسات آموزشی از جمله مرکز آموزشی ما اقدام به برگزاری این دوره کنند این است که حسابرسی را می ‌توان ستون‌ یک اقتصاد سالم دانست که بدون آن‌ سیستم مالی توان ایستادگی ند...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغلی که وجود دارد و می تواند به تامین سلامت اقتصادی یک کشور بپردازد، حسابرسی است. دوره حسابرسی نیز بر پایه این هدف بنا شده تا افراد علاقه مند و آن هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بتوانند برای کسب دانش و مهارت های روز حسابرسی در دوره حسابرسی شرکت کنند. یکی از مهم ترین دلایلی که موجب شده موسسات آموزشی از جمله مرکز آموزشی ما اقدام به برگزاری این دوره کنند این است که حسابرسی را می ‌توان ستون‌ یک اقتصاد سالم دانست که بدون آن‌ سیستم مالی توان ایستادگی ندارد. به همین خاطر هم در هر جامعه ای نیاز است که نیروهای حرفه ای و متخصص در حوزه حسابرسی تربیت شود. اگر شما هم به رشته و فعالیت در آن علاقه دارید می توانید همین حالا در دوره آموزش حسابرسی شرکت کنید

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت حسابرسی

فصل اول    

 • حسابرسي مالي توسط مدير حسابرسي    
 • انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن    
 • انواع حسابرسان    
 • حسابرس مستقل    
 • بازرس قانوني    
 • حسابرس داخلي    
 • بررسي همپيشگان    
 • استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي و اهداف آن    
 • هدف حسابرسي صورت هاي مالي    
 • الزامات اخلاقي مربوط به حسابرسي صورت هاي مالي    
 • انجام حسابرسي صورت هاي مالي    
 • دامنه حسابرسي صورت هاي مالي    
 • اطمينان معقول    
 • تعریف گزارشات حسابرسي    
 • اجزاي اصلي گزارش حسابرسي    
 • انواع گزارشات حسابرسي    
 • موارد عدم توافق يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري    
 • موارد محدوديت در رسيدگي    
 • موارد ابهام در رسيدگي    
 • محدوديت در رسيدگي    
 • موارد مندرج در بند مقدمه    
 • دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني کليات    
 • تفاوت بازرس قانوني و حسابرس    
 • حسابرس    
 • بازرس قانوني    
 • گزارش عدم اظهارنظر ابهام يا رفع ابهام    
 • گزارش هاي دو پهلو حسابرسي    
 • استانداردهاي حسابرسي    
 • عدم يکنواختي در جمله بندي گزارشات تعديل شده حسابرسي    
 • ساير خدمات حرفه اي حسابرسان    
 • حق الزحمه حسابرسي    
 • رتبه بندي مؤسسات حسابرسي    
 • پاسخ سازمان نظارت بر شرکت هاي عمومي (PCOAB)    
 • تجزيه و تحليل صورت هاي مالي    

فصل دوم    

 • اجراي مسئوليت قانوني حسابرسان    
 • آيين رفتار حرفه اي    
 • احکام    
 • مسئوليت مديريت    
 • مسئوليت حسابرس    
 • محدوديت هاي ذاتي حسابرسي    
 • ترديد حرفه اي    
 • بحث هاي برنامه ريزي    
 • پرس و جو از مديريت    
 • خطر حسابرسي و اهميت    
 • روش هاي لازم در شرايط احتمال وجود تحريف    
 • بررسي ارتباط تحريف شناسايي شده با تقلب    
 • ارزيابي تحريف و اثر آن بر گزارش حسابرس    
 • مستندسازي    
 • تأييديه مديريت    
 • اطلاع رساني    
 • مطلع نمودن مديران اجرايي از تحريف هاي ناشي از اشتباه    
 • مطلع کردن مديران اجرايي، هيئت مديره و مجمع عمومي از تحريف هاي ناشي از تقلب    
 • مطلع کردن هيئت مديره از نقاط ضعف با اهميت در کنترل داخلي    
 • اطلاع به مقامات ذي صلاح قانوني و اجرايي    
 • عدم امکان تکميل کار توسط حسابرس    
 • اطلاع رساني به حسابرس جانشين    
 • خطرات ذاتي و کنترل آن ها    
 • خطر ذاتي Inherent Risk    
 • خطر کنترل Control Risk    
 • خطر عدم کشف Detection Risk    

فصل سوم    

 • کنترل فرم هاي حسابرسي و کيفيت حسابرسي ها    
 • مسئوليت حسابرس در کاربرگ ها    
 • مالکيت کاربرگ هاي حسابرسي    
 • نقش کاربرگ ها در کار حسابرسان    
 • انواع کاربرگ ها    
 • عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس    
 • مفهوم استقلال در استانداردهاي حسابرسي    
 • استقلال به عنوان يک مفهوم انتزاعي    
 • ماهيت استقلال حسابرسي    
 • ابعاد گوناگون استقلال حسابرس    
 • انگيزه هايي براي شايستگي و استقلال حسابرسي    
 • انگيزه کلي تضاد منافع در حسابرسي و تأثير آن بر استقلال    
 • نگاهي به مفهوم استقلال در مراجع بين المللي    
 • سيستم کنترل کيفيت در مؤسسه هاي حسابرسي    

فصل چهارم    

 • نمونه گيري در حسابرسي    
 • تعاريف    
 • انواع بررسي هاي نمونه اي    
 • مزاياي نمونه گيري    
 • انواع نمونه گيري تصادفي    
 • انواع نمونه گيري    
 • نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده    
 • نمونه گيري در حسابرسي    
 • اندازه نمونه    
 • خطر نمونه گيري در آزمون و کنترل ها    
 • خطر نمونه گيري در آزمون هاي محتوا    
 • ارزيابي نتايج نمونه    
 • مقايسه نمونه گيري آماري و غير آماري    
 • انتخاب تصادفي    

فصل پنجم    

 • تحليل شواهد حسابرسي    
 • شواهد حسابرسي    
 • احتمال خطر حسابرسي    
 • ارتباط بين احتمال خطر و نبود اطمينان (ابهام )    
 • پيچيدگي، نبود اطمينان (ابهام ) و زندگي واقعي    
 • انواع نبود اطمينان    
 • ابهام ناشي از ناسازگاري    
 • ابهام ناشي از عدم تشخيص    
 • کاربست منطق فازي براي نبود اطمينان (ابهام )    
 • منطق فازي و آموزش حسابرسي داخلي    
 • تعريف رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه    
 • انواع رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه    
 • روش هاي رسيدگي به رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه    
 • کشف بعدي حقايق موجود در تاريخ گزارش حسابرسان    
 • کشف بعدي روش هاي رسيدگي اجرا نشده    
 • شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته    
 • شواهد حاصل از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه    
 • صورت هاي مالي فرضي    
 • اهداف حسابرسي رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه    
 • تاريخ گذاري دوگانه گزارش حسابرسي    
 • مسئوليت هاي حسابرسان    
 • دورنماي دعاوي حقوقي    
 • مسئوليت حسابرسان در برابر صاحب کاران    
 • دادخواهي صاحب کاران    
 • مسئوليت انتظامي حسابرسان    
 • مسئوليت مدني    
 • مسئوليت مدني و قانون بازار اوراق بهادار    
 • مسئوليت جزايي    
 • پيشگيري از بروز مسئوليت هاي قانوني    

فصل ششم    

 • تحليل اهداف و برنامه ريزي حسابرسي    
 • راه هاي کسب شناخت از فعاليت صاحب کار    
 • کسب شناخت    
 • کاربرد شناخت    
 • حسابرسي و ارزيابي عملکرد    
 • فوايد و مزاياي نظام ارزشيابي عملکرد    
 • اهداف و مقاصد ارزيابي عملکرد   
 • ايجاد سيستم ارزيابي عملکرد   
 • تقويت ارتباطات درون و برون سازماني    
 • انتخاب معيار    
 • کميت و کيفيت    
 • ويژگي هاي يک معيار خوب    
 • نحوه محاسبه ارزيابي عملکرد    
 • جمع آوري اطلاعات    
 • منابع اطلاعات    
 • الگوبرداري    
 • تدوين اهداف اجرايي    
 • تجزيه و تحليل اطلاعات و ارزيابي عملکرد    
 • استانداردهاي حسابرسي    
 • نکات عمده استانداردهاي حسابرسي    

فصل هفتم    

 • استفاده از سيستم کنترل داخلي در حسابرسي ها    
 • کنترل ها در سيستم هاي کامپيوتري    
 • مراکز خدمات کامپيوتري    
 • کنترل هاي عمومي و کاربردي    
 • انواع سيستم هاي کاربردي    
 • اصول تشريح ماهيت کنترل ها در سيستم هاي کامپيوتري    
 • کنترل هاي مرحله ايجاد سيستم هاي کاربردي    
 • کنترل هاي مرحله اجرا و کنترل هاي حفاظت و ايمني    
 • کنترل هاي پيشگيرانه ، يابنده و اصلاحي