کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
***مدیریت تجارت بین الملل

۳۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات موفق و حرفه ای

۱۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول حسابداری و حسابداری مدیریت

۳۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عالی مدیریت سرمایه گذاری در بورس با گرایش تحلیل تکنیکال

۷۵ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رفتارسازمانی پیشرفته-توسعه منابع انسانی

۳۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*** ترخیص کار گمرک

۸۸ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بررسی قوانین و مقررات مالی و مالیاتی

۱۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با حرکات اصلاحی و توانبخشی در ورزش

۱۶ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت تعارض و فنون مذاکرات

۸ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مصاحبه بالینی در روانشناسی

۸ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مشاوره حقوقی و کیفری

۱۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بورس و سرمایه گذاری

۱۰۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور خانواده

۳۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تغذیه ورزشی

۱۰۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ممیزی داخلی استانداردها

۲۶ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA حقوق عمومی

۳۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA تجهیزات پزشکی

۱۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل بازارهای مالی (بازار بورس و سرمایه)

۳۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مانیتورینگ

۲۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نظام حقوق و دستمزد

۱۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***نقشه کشی و نقشه خوانی در معماری

۶۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی تبلیغات صنعتی مقدماتی

۳۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی تبلیغات صنعتی پیشرفته

۳۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (ویژه بانکداری)

۳۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل

۱۶ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی هنر

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مدیریت استراتژیک (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی مهندسی پیشرفته - طراحی کاربردی

۳۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پروژه راه سازی و آموزش نرم افزار cVIL 3d

۱۶ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قانون تجارت

۱۲ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و گویندگی

۳۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استرس

۸ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت مالی پارسیان

۲۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (DBA) با تاکید بر آموزه های قرآن و حدیث (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA) (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت مهارت های زندگی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره آموزشی مدیریت تخصصی مراکز آموزشی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت کیفیت در محصولات بهداشتی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی مالی و حسابداری

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانی DBA (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت پروژه PMBOK

۲۰۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مراکز درمانیMBA (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۳۰۰ ساعت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار اجرایی (EDBA) (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کارتیمی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی کارآفرینی

۱۵۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره سیستم مدیریت کیفیت

۱۵۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی منابع انسانی

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اجرایی (EMBA)(یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استراتژیک (DBA) (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت تخصصی فناوری اطلاعات

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای (MBA) (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی فروش (DBA) (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سبز

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زنجیره تامین

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***دوره مدیریت بحران

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برند و تجاری سازی

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت رهبری سازمانی (کوچینگ)

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تشریفات

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت تولید

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی روابط بین الملل

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت تخصصی دولتی

۲۰۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کارگرایش مدیریت دولتی DBA (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار گرایش مدیریت دولتی MBA (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مدیریت تخصصی امور اداری

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی بازاریابی و تبلیغات

۲۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی بازرگانی

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار

۳۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA در صنعت-یک ساله

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
DBA در صنعت-یک ساله

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
***MBA در تجهیزات پزشکی-یک ساله

۱۵۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

۸۸ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره عالي مديريت حرفه اي كسب و كار (يكساله DBA)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (یک ساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مدیریت مالی (یکساله)

۳۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره حقوق عمومی (DBA)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار معماری بیونیک MBA (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب وکار معماری بیونیک DBA (یکساله )

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با شیوه استخراج ارزهای دیجیتال

۳۵۰ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مدیریت عالی کسب و کار موسیقی کلاسیک (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
DBA مدیریت عالی کسب و کار موسیقی کلاسیک (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار آموزشی طراحی طلا و جواهرات

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی اینترنتی و فروش

۲۸۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انبارداری صنعتی

۱۰۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره جامع مکالمه زبان انگلیسی

۳۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post Dba

۳۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنیک های مدرن مدیریت زمان

۲۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
DBA مدریت رسانه و ارتباطات (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
Mba مدیریت رسانه و ارتباطات (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
Health Dba - پرستاری (یکساله)

۴۰۰ ساعت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی و معماری ساختمان

۴۰۰ ساعت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مانیتورینگ فرآیندهای آموزش

۲۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت Health MBA ویژه واحد پرستاری (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار Health MBA (یکساله)

۳۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر