آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

نظام حقوق و دستمزد


دوره نظام حقوق و دستمزد

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره نظام حقوق و دستمزد

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره نظام حقوق و دستمزد

 • انواع قرارداد ، تنظیم، شرایط، خاتمه، تعلیق
 • دوره آزمایشی کار
 • بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر
 • حق السعی
 • مزد
 • مزایای مستمر و غیر مستمر
 • حق ماموریت
 • اضافه کاری
 • نوبت کاری
 • دستمزد تعطیلات رسمی
 • انواع مرخصی و محاسبات مانده مرخصی
 • سنوات و پایه سنوات
 • عیدی و پاداش
 • حق اولاد و شرایط استفاده از آن
 • انواع بیمه و محاسبات بیمه
 • مالیات حقوق و محاسبات آن
 • جرایم مالیاتی مرتبط با مالیات بر درآمد حقوق
 • معافیت های مالیاتی حقوق
 • بخش های عملیاتی حقوق و دستمزد
 • محاسبات خالص حقوق پرداختی و کسورات آن
 • موارد مشمول مالیات و بیمه و معافیت ها
 • کنترل داخلی حسابداری حقوق و دستمزد
 • مواردی از قانون تامین اجتماعی
 • ثبت حسابداری حقوق و دستمزد
 • کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
 • بیمه بیکاری و اقدامات دریافت آن و شرایط آن
 • بیمه اختیاری و بیمه اجباری
 • نحوه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و پرداخت وجه آن