مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post Dba (یکساله)

دوره مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post Dba


Post DBA چیست؟ دوره مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA دوره ای با یک سطح بالاتر از دوره DBA می باشد و هدف اصلی آن آموزش و توانمند سازی مدیران است. فارغ التحصیلان دکتری و DBA می توانند با شرکت در این دوره تحصیلات تکمیلی خود را در بالاترین مقطع تحصیلی ادامه دهند. 

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

Post DBA چیست؟

دوره مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA دوره ای با یک سطح بالاتر از دوره DBA می باشد و هدف اصلی آن آموزش و توانمند سازی مدیران است. فارغ التحصیلان دکتری و DBA می توانند با شرکت در این دوره تحصیلات تکمیلی خود را در بالاترین مقطع تحصیلی ادامه دهند. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره دوره مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post Dba

دروس عمومی 

منابع انسانی 

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
 • مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
 • معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
 • تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل
 • پرورش شغلی
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی

 رفتارسازمانی

 • احساس و ادراک
 • تفاوت بین مدیریت و رهبری
 • شخصیت و هویت
 • فرهنگ سازمانی
 • انگیزش و یادگیری
 • رهبری
 • قدرت در سازمان‌ها
 • سطوح عمل سیاسی

فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

 • انواع تحقیق                 
 • روش تحقیق در مدیریت    
 • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
 • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
 • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
 • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
 • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي تحقیق                                                         
 • نگارش مناسب فرضیه    
 • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
 • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
 • تحلیل داده‌های تحقیق    
 • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
 • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
 • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
 • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
 • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
 • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
 • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
 • تطابق الگو و ساختن نظریه    
 • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
 • انواع‌ گزارش پژوهش            
 • شیوه‌های استناد درون‌ متنی         

زبان تخصصی مدیریت

 • MARKS QUESTION AND ANSWERS
 • Define Management and what do you mean by Business Management
 • Discuss various functions of management
 • Distinguish between administration and management
 • What is Planning and State the components of planning
 • Explain the purpose or importance of planning
 • Explain the types of planning
 • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
 • Define Organization
 • Define authority
 • Explain the importance of organizing
 • Explain the role of money as a motivational tool
 • Explain the different Channels of communication in an organization
 • Explain the different training methods

تخصصی 

مدیریت کارآفرینی

 • خلاقیت ‌‌‌و ‌‌‌نوآوری ‌‌‌شرط ‌‌‌بقا ‌‌‌و ‌‌‌کلید ‌‌‌موفقیت ‌‌‌سازمان
 • ‌‌‌نوآوری ‌‌‌باز؛ ‌‌‌پارادایم ‌‌‌همه‌گیری ‌‌‌و ‌‌‌اجتماعی ‌‌شدن ‌‌‌نوآوری
 • اکوسیستم ‌‌‌کارآفرینی
 • تجارت ‌‌‌الکترونیک، ‌‌‌شیوه ‌‌‌جديد ‌‌‌كسب‌‌و‌‌‌كار

تئوری سازمان و مدیریت

 •  تئوری های سازمان و مدیریت در آینده
 • تحقیقات انتقادی در مدیریت
 • ایفای نقش تئوری نمایندگی در تئوری سازمان
 • مدیریت تغییرات در تئوری سازمان
 • روان شناسی سازمانی در تئوری سازمان
 • نظریه مدیریت ارزش
 • زنگ خطر؛ نرخ بالای مرگ و میر سازمان ها
 • معرفی برخی مدل¬های کاربردی
 • مسئولیت اجتماعی و اخلاق در مدیریت

مدیریت پروژه

 •  آشنایی با مدیریت پروژه
 • بهره وری نیروی انسانی
 • بهره وری ماشین آلات
 • بهره وری متریال
 • بهره وری مالی
 • بهره وری مدیریتی

مدیریت استراتژیک پیشرفته

 • مفاهیم مدیریت استراتژیک
 • رویکردها و مکاتب مدیریت استراتژیک
 • حکمرانی شرکتی و مسؤولیت اجتماعی
 • ‌تجزیه وتحلیل محیط خارجی
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی
 • استراتژی سطح شرکت
 • استراتژی سطح کسب و کار (‌بازرگانی)
 •  استراتژی سطح وظیفه ای
 • تدوین و انتخاب استراتژی
 • اجرای استراتژی
 • کنترل و ارزیابی استراتژی