دوره های مدیریت

مدیریت سبز

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت ریسک

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان