دوره های مدیریت

مدیریت سبز

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت ریسک

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان