*** مدیریت و سرپرستی سازمان

مدیریت و سرپرستی سازمان


توضیحات

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

توضیحات

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت و سرپرستی سازمان

 • مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
 • نظریه های مدیریت
 • تئوری های کلاسیک مدیریت
 • مکتب روابط انسانی
 • نگرش کمی مدیریت
 • مدیریت سیستمی
 • مدیریت اقتضایی  
 • تفاوت رهبری و مدیریت
 • تئوری های رهبری
 • تفویض اختیار
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • وظایف و نقش های مدیران
 • برنامه ریزی
 • مدیریت زمان
 • سازماندهی
 • فرایند تصمیم گیری در سازمان
 • کنترل و نظارت
 • ضرورت كنترل و نظارت در سازمان ها
 • مراحل فرايند كنترل
 • ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي
 • ارتباطات
 • عناصر فرایند ارتباط
 • انواع ارتباطات
 • سطوح ارتباطات انسانی
 • روش هاي ارتباطی در سازمان
 • شبکه ارتباطات در سازمان
 • جریان ارتباطات در سیستم
 • موانع ارتباطات
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 • طراحی و تجزیه شغل
 • روش های جمع آوری اطلاعات در مورد شغل
 • شرح شغل
 • شرایط احراز شغل
 • کارمند یابی
 • ارزیابی جامع به جای ارزیابی مرحله ای
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان
 • تنظیم ضرایب برای شاخص ها
 • روش های ارزیابی کارکنان
 • انحرافات در ارزیابی عملکرد
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
 • مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
 • نظریه های مدیریت
 • تئوری های کلاسیک مدیریت
 • اصول تئوری مدیریت بوروکراتیک
 • مکتب روابط انسانی
 • مدیریت سیستمی
 • مدیریت اقتضایی
 • تفاوت رهبری و مدیریت
 • تئوری های رهبری
 • تفویض اختیار
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • وظایف و نقش‌های مدیران
 •  سازماندهی
 •  انواع سازماندهی در سازمان
 •  سازمان
 •  انواع ساختار سازمانی  
 •  تصمیم گیری
 •  اهمیت و ضرورت تصمیم‌گیری در سازمان
 •  فرایند تصمیم گیری
 •  مهارت هاي لازم براي اجرايي مراحل الگوي عقلايي تصميم گيري
 •  استفاده از مدل در تصمیم گیری
 •  طبقه بندی تصمیم ها
 •  کنترل و نظارت
 •  مفاهيم و تعاريف كنترل و نظارت
 •  ضرورت كنترل و نظارت در سازمان ها  
 •  انواع كنترل
 •  مراحل فرايند كنترل
 •  ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي
 •  عناصر فرایند ارتباط
 •  انواع ارتباطات
 •  سطوح ارتباطات انسانی
 •  شبکه ارتباطات در سازمان
 •  جریان ارتباطات در سیستم
 •  موانع ارتباطات ماهیت مدیریت منابع انسانی
 •  جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 •  طراحی و تجزیه شغل
 •  روش های جمع آوری اطلاعات در مورد شغل
 •  شرح شغل
 •  کارمند یابی
 •  ارزیابی عملکرد کارکنان
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
 • جایگاه و مسئولیت های سرپرست
 • نگرش كمي مديريت
 • نگرش سيستمي مديريت
 • نگرش اقتضايي مديريت
 • عوامل موثر بر ایجاد انگیزه
 • عوامل کاهش انگیزش کارکنان
 • تعارض