روز علوم آزمایشگاهی

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در بازدیدی به مناسبت روز آزمایشگاه از پرسنل زحمتکش آزمایشگاها تجلیل به عمل آورد.

روز علوم آزمایشگاهی

برچسب ها :

نظرات و دیدگاه ها